Algemene Voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarde


Vrijetijdsweb


ALGEMENE VOORWAARDEN Vrijetijdsweb Artikel 1 Definities 1. Vrijetijdsweb, Gevestigd in Castricum. 2. De persoon die een lidmaatschap heeft afgesloten bij Vrijetijdsweb wordt in deze voorwaarden aangeduid als member. 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de diensten die Vrijetijdsweb beschikbaar stelt al dan niet tegen betaling voor haar klanten. Artikel 2 Toepassen algemene voorwaarden 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Vrijetijdsweb waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden. 3. Vrijetijdsweb heeft het recht deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien Vrijetijdsweb dit nodig acht. De nieuwe voorwaarden zullen voor inwerkingtreding kenbaar worden gemaakt aan member. 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. 5. Indien Vrijetijdsweb afwijking van deze algemene voorwaarden toe staat, doet dit niets af aan haar recht om alsnog directe en strikte naleving van het overige bepaalde te verlangen. Artikel 3 Aanbod Vrijetijdsweb 1. Vrijetijdsweb kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de member redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Tevens kan Vrijetijdsweb dit ten alle tijden terugdraaien. 2. Indien het aanbod wordt aanvaard en een betaald lidmaatschap wordt aangegaan, ontstaat direct een betalingsverplichting voor de member. 3. Lidmaatschappen zijn maandelijks opzegbaar bij Vrijetijdsweb. Artikel 4 Tarieven en betalingen 1. De op de website vermelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 2. Met het aangaan van een lidmaatschap ontstaat de verplichting tot betaling van de volledige kosten van het lidmaatschap, die na een eventuele opzegging niet voor restitutie in aanmerking komt. 3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Vrijetijdsweb heeft het recht de prijzen ten allertijde, op elk moment aan te passen. 4. Indien de member de inschrijfkosten niet voldoet, zal geen toegang tot het lidmaatschap worden verschaft en zal de member de betalingsverplichting alsnog na moeten komen. Artikel 5 Uitvoering van de overeenkomst 1. Het is niet mogelijk om een lidmaatschap aan te gaan met een leeftijd van onder de 18 jaar. 2. Zowel mannen als vrouwen kunnen gebruik maken van Vrijetijdsweb. 3. Vrijetijdsweb voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Vrijetijdsweb is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat de member met zijn of haar lidmaatschap beoogde en kan geen garantie of succes geven op een geslaagde uitkomst voor de member. 4. De mogelijkheid tot het in contact treden met andere members kan aan voorwaarden zijn verbonden. Vrijetijdsweb gaat uit van goede wil van de members en de positieve gedragingen die hier onder vallen. Echter is Vrijetijdsweb niet verantwoordelijk voor haatgedrag of andere ongewenste teksten/daden die members naar elkaar sturen/uitspreken. 5. Doordat de diensten van Vrijetijdsweb online geleverd worden, kan Vrijetijdsweb niet garanderen dat de diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie. 6. Een lidmaatschap is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. 7. Vrijetijdsweb behoudt te allen tijde het recht om een member te weigeren. Vrijetijdsweb heeft tevens het recht de member op inactief te zetten tot een profiel aan alle voorwaarden voldoet. 8. Het aanbod en de activiteiten die onderdeel uitmaken van een (betaald) lidmaatschap kunnen van tijd tot tijd wisselen. Vrijetijdsweb is gerechtigd de inhoud uit te breiden, te beperken of aan te passen. Artikel 6 Informatie verstrekking 1. Member stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Vrijetijdsweb. 2. Member staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens. Vrijetijdsweb staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de informatie zoals beschikbaar gesteld door members. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatie die ze via het platform beschikbaar stellen. Vrijetijdsweb zal zich wel zoveel mogelijk inspannen om profielen van members die onwaarheden bevatten of misleidend zijn te verwijderen, aan te passen of te blokkeren. 3. Member vrijwaart Vrijetijdsweb voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde. Artikel 7 Aansprakelijkheid bij schade 1. Vrijetijdsweb is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de directe schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. 2. Member blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het gebruikmaken van de diensten van Vrijetijdsweb. 3. In het geval dat Vrijetijdsweb een schadevergoeding verschuldigd is aan member voor het opzettelijk of met grove schuld veroorzaken van directe schade, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door Vrijetijdsweb in rekening is gebracht. 4. Member vrijwaart Vrijetijdsweb tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten. Artikel 8 Intellectueel eigendom 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Vrijetijdsweb alle intellectuele absolute rechten, waaronder auteursrecht, op alle gegevens, geleverde informatie en beschikbaar gestelde content. 2. Indien in strijd wordt gehandeld met dit artikel vindt een inbreuk plaats op het auteursrecht. Vrijetijdsweb is in een dusdanig geval gerechtigd member te factureren voor de geleden schade en het lidmaatschap te beëindigen. 3. Indien het aanbieden van het lidmaatschap wordt beëindigd, word de member hiervan op de hoogte gesteld. Artikel 9 Communicatie en gedragingen 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Member wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring. 2. Tijdens een lidmaatschap kunnen members onderling communiceren. De member verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van Vrijetijdsweb. Hieronder valt mede het doen van racistische uitlatingen, schelden, online pesten, bedreigen, het versturen van aanstootgevende berichten of het versturen van haatberichten. 3. Het is tevens niet toegestaan reclame te maken voor eigen websites, blogs of social media accounts of zich op andere wijze commercieel uit te laten. 4. Het is verboden om directe of indirecte verzoeken tot contactgegevens in communicatie naar andere members of in het profiel te vermelden. 5. Enkel profielen met "echte" profielfoto’s (hoofd) worden toegelaten. Het is niet toegestaan om foto’s van seksuele aard te gebruiken of plaatsen. 6. Het staat Vrijetijdsweb te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt. 7. Members zijn gehouden zich juist te gedragen tijdens en na een ontmoeting met een andere member. Vrijetijdsweb is niet verantwoordelijk voor de gedragingen van members tijdens een persoonlijke ontmoeting. 8. Vrijetijdsweb behoudt zich het recht voor members die door hun gedrag de diensten van Vrijetijdsweb belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting geeft geen recht op restitutie van de reeds betaalde inschrijfkosten. Artikel 10 Wijzigingen en annuleringen 1. Voor een betaald lidmaatschap worden kosten in rekening gebracht die niet voor restitutie in aanmerking komen. Na het voldoen van de (maandelijkse) lidmaatschap kosten krijgt member toegang tot functies in het door member aangeschafte pakket. 2. In het geval voor onvoorziene omstandigheden heeft Vrijetijdsweb de mogelijkheid een lidmaatschap, of onderdeel van het lidmaatschap te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Vrijetijdsweb maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan member. 3. Vrijetijdsweb behoudt zich het recht voor om een deel van of het geheel aan functionaliteit van het lidmaatschap te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde tijdig aan member worden gecommuniceerd. Artikel 11 Klachten 1. Member is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan Vrijetijdsweb. 2. Vrijetijdsweb streeft ernaar binnen 5 werkdagen inhoudelijk op de klacht te reageren. 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op. Artikel 12 Geschil beslechting 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de daartoe bevoegde rechter in het arrondissement waarin Vrijetijdsweb is gevestigd. 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Vrijetijdsweb en betrokken derden 12 maanden.

Register yourself at
Register
#replace title#